απομακρυσμένη διαχείριση
επιτήρηση δικτύων
remote IT management
IT consulting

 

το δίκτυό σας στα μέτρα σας

επιτήρηση δικτύων


Παρέχουμε σύστημα παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών του δικτύου σας μέσω ευέλικτης web εφαρμογής.

Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να έχετε οπτική εικόνα της κίνησης (traffic) σε κάποια σημαντική ζεύξη, τον φόρτο εργασίας (cpu - memory load, processes) σε έναν κεντρικό διακομιστή μέσα στο computer room της επιχείρησής σας (πχ mail server, file server).